24 / 7 provoz | Volejte Po - Pá 7:00 do 15:30

MUDr. Ludmila Pádrová

Je čas Adventu, čas lásky, rozjímání, vzpomínání a zrodu nových nadějí. Asi málokdo si vzpomněl, že jsme před 50 lety, právě v listopadu, stáli na prahu zahájení činnosti nového Kojeneckého ústavu ve Strančicích, který se měl starat o 60 opuštěných či postižených kojenců, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli být vychováváni a ošetřováni ve svém přirozeném prostředí – doma, u svých rodičů. Nově otevřený KÚ měl sloužit především potřebám Středočeského kraje, který se stal jeho zřizovatelem. Vzpomínám, s jakým napětím jsme čekali na příchod prvního dítěte, jehož jméno i podobu pamatuji dodnes, bylo to l.listopadu roku 1961. Brzy se však naplnila i ostatní místa, a tak se „kojeňák“ stal domovem nejen pro umístěné děti, ale i pro lékaře, střední zdrav.personál i pomocné setry, které zde sloužily v nepřetržitém provozu ve dne i v noci, ve svátky. I mnoho místních lidí i lidí z blízkého okolí zde našlo obživu. U kolébky právě budovaného dětského zařízení stáli mnozí odborníci, ať už to byla první ředitelka MUDr. Naďa Řeháková, vedoucí sestra paní Matysová, ale i nyní již legendy a nestoři dětské medicíny, jako byl p.profesor MUDr. Švejcar, akademik p.prof.MUDr. Houštěk, p.profesor MUDr. Otto Hrodek, p.profesor MUDr. Jiří Dunovský, zakladatel dětských vesniček SOS. Dále studenty i dětskými lékaři milovaný psycholog p.prof.Dr. Matějíček, který se stal příkladem pro všechny pracovníky těchto zařízení. Jeho laskavý úsměvný přístup k malému pacientovi v nás zanechal celoživotní vzpomínky K záslužné práci v péči o děti v uzavřených dětských kolektivech jsme byli proškoleni my lékaři, ale i všechny dětské sestry, které se ucházely o práci v tomto zařízení., zejména které posléze zastávaly funkci vrchních či staničních sester, paní Matysová, Šátková, Hurychová, Fuksová- všechny se velmi dobře osvědčily.


Je zajisté i celá řada dalších významných osobností v oboru dětské péče, jako např. paní prim.luhačovického kojeneckého ústavu, MUDr.Marie Damborská, která po celý svůj život rozvíjela ty nejlepší způsoby, jak se starat o děti v uzavřených dětských kolektivech, vydala celou řadu publikací a návodů, jak s těmito dětmi co nejlépe zacházet, aby deprivace dětí a jejich poškození institucionální péčí byly co nejmenší. Její tzv. „rituály“ se odrážejí v metodice tzv. „bazální terapie“ při ošetřování dětí i dnes.


V průběhu uplynulých padesáti let nás navštívilo a navázalo spolupráci i mnoho dalších významných osobností z oblasti medicínských věd a namnoze jsme se stali jejich spolupracovníky. Podíleli jsme se svým malým dílem na eradikaci pravých neštovic, takže odpadla na celém evropském kontinentě povinnost očkování proti této smrtící nemoci. Úzce jsme spolupracovali s MUDr.J. Holým z dětských klinik na výzkumu osídlení a konverze protilátek herpetických protilátek u malých kojenců. Probíhala u nás i dlouhodobá spolupráce s MUDr. Domorázkovou z Ústavu sér a očkovacích látek (sbírání dat k prověření účinnosti očkovacích sér, která měla být uvedena do široké očkovací praxe u dětí). Nesmím zapomenout na odborníky okresního i krajského formátu (prim.MUDr. Zahradník, okresní pediatr, okresní dětská sestra paní M.Podroužková, MUDr. Vančurová, krajský pediatr, krajská dětská sestra paní Wernerová, PhDr. Staňková, psycholožka, MUDr. Jaroslava Hanušová, dětská neuroložka, MUDr. Tachovská, koordinátorka fyzioterapie u nás). Všichni byli spjati s naším zařízením a svými radami a metodickou činností nám byli mnohdy velkou oporou a to v dobách bývalého kojeneckého ústavu a posléze i po reprofilizaci KÚ v Dětský domov. Ten vznikl po rozsáhlé stavební úpravě v roce 1988 a posléze i po delimitaci OÚNZ Praha východ v r.1992, kdy se stal ředitelem domova nynější primář MUDr. Pavel Biskup. Ten nyní velmi úspěšně pokračuje v započaté cestě v oblasti péče o děti, a to nejen o ty, které jsou umístěny v Dětských domovech a to i mimo oblast Středočeského kraje. Navazuje spolupráci s dnes již tak potřebnými dobročinnými a nevládními neziskovými organizacemi v oblasti péče o opuštěné a hendikepované děti.


Pod vedením vedoucí sestry Fuksové pracuje v našem zařízení i štáb erudovaných dětských sester, které se o děti v nepřetržitém provozu opravdu obětavě starají po celých 24 hodin denně. Jsou dětem opravdovými matkami a je třeba jim upřímně poděkovat. Namnoze si brávají svěřené děti do výchovy i ve svém osobním volnu a některé z nich se pak stávají i jejich pěstounkami. V současné době jsou u nás převážně děti těžce tělesně, duševně, smyslově i geneticky postižené, jejichž pobyt si bez perfektní a kvalifikované pomoci naší fyzioterapeutky Mgr. Rojové nedovedeme ani představit, rovněž tak i psycholožky PhDr. Staňková, která radí sestrám v oblasti rozvoje duševních, motorických i sociálních schopností dětí. Personální agendu zaměstnanců a složitou práci s terénními sociálními pracovnicemi z obvodů, ze kterých děti pocházejí, zajišťuje zkušená sestra pro sociální činností sestra paní Pokorná, která zde pracuje již více než 20 let.


Mimo odborné pracovníky zde pracují i další hospodářští a techničtí pracovníci, pod vedením rovněž zkušené pracovnice paní Vodičkové, bez kterých by nebyl hladký chod zařízení vůbec možný. A tak za léta předchozího půlstoletí vznikl ve Strančicích kolektiv opravdu zanícených pracovníků, odborníků i laiků, kteří se svěřenými dětmi tvoří jednu velkou rodinu.


Všem nám je zde dobře a nacházíme zde opravdový domov.


Nyní Dětský domov prochází těžkým obdobím další reprofilizace a transformace, hledají se další cesty, jak postupně omezit a vymýtit institucionální péči. Hledají se nové alternativy, které zajistí zdárný vývoj dětí v jeho přirozeném prostředí či v náhradních pěstounských rodinách.


Je však třeba zákonem stanovit mantinely pro děti těžce postižené a hendikepované, které pro svoje závažné vady nemohou žít z jakýchkoli důvodů ve svých rodinách a i nadále budou potřebovat vysoce specializovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči, která již po léta v našem zařízení probíhá. K této nelehké cestě přeji všem zúčastěným hodně štěstí , odvahy, pokory a vzájemné úcty a hlavně hodně zdraví.

 

MUDr. Ludmila Pádrová
Ve Strančicích dne 19.12.2011