Zásady ochrany osobních údajů

DETSKÉ CENTRUM CHOCERADY

centrum komplexní péče,příspěvková organizace č.p. 124, 257 24

Zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích organizovaných Dětským centrem Chocerady.

Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče, příspěvková organizace, se sídlem Chocerady č.p.124, 257 24 Chocerady, IČO: 43750672 (dále jen Organizace) je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete.Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty Vaše osobní údaje popsanév bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní linky + 420 323 640 031, případně prostřednictvím emailuckpchocerady@ckpchocerady.cz.

1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu Organizace informovat klienty, zaměstnance, návštěvníky a veřejnost o aktivitách Organizace a tímto ji představit. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:

 • informovat návštěvníky Organizace a širokou veřejnost o uskutečněných akcích, jejich zaměření, vystupujících a účastnících;
 • představit Organizaci jako aktivní organizaci, podporující např. sportovní a kulturní činnost a aktivity zaměřené na veřejné setkávání občanů
 • připomenout účastníkům průběh akcí a atmosféru, která na nich panovala

2. Jaké údaje potřebujeme

 • Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaje:
  - fotografický a obrazový záznam

3. Jak s údaji pracujeme

Fotografie, obrazové a zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu poté, kdyo tomto budete předem informováni. Poté jsou u nás osobní údaje důsledně chráněny.Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech,které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat mámenastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vybrané fotografie, audio a video záznamy v našem oprávněném zájmu zveřejníme veřejnostinásledujícím způsobem:

- Na webových stránkách Organizace – https://detskecentrumchocerady.cz a na profilu Organizace na sociální sítí - https://www.facebook.com/detskecentrumstrancice

 • V odborných tiskovinách, regionálních tiskovinách, v Choceradském zpravodaji
 • Na nástěnkách v budově Organizace (pedagogové, fyzioterapeuti, sociální pracovnice,zdravotní sestry). Využívají se jako retrospektiva aktivit s dětmi, jako edukační prostředek polohování, zacházení s protetickými pomůckami apod.
 • Mohou být součástí zdravotní dokumentace a sociální dokumentace.

4. Jak dlouho údaje držíme

 • Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje podobu stanovenou skartačním plánem Organizace, poté budou dokumenty obsahující Vašeosobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny:
  - fotografie, obrazové a zvukové záznamy na digitálních úložištích - skartace po20 letech
  - zveřejnění na webu a sociálních sítích - skartace po 20 letech
  - zveřejnění na nástěnkách Organizace – po nezbytnou dobu potřebnou k zajištění aktivit Organizace

5. Jaká jsou Vaše práva

 • Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Organizace je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují,požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.
 • Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu,omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu Organizace máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování,v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.
 • Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálůOrganizace. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádostiv souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky Organizace na telefonu + 420 323 640 031,případně prostřednictvím emailu ckpchocerady@ckpchocerady.cz, nebo písemně na adresu Dětské centrum Chocerady, Chocerady 124, 257 24 Chocerady. Váš podnět bude předán řediteli Organizace (případně pověřenému zaměstnanci Organizace či zřizovatele Organizace), který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů