MUDr. PAVEL BISKUP

Ředitel
Žít pro děti.

Funkci ředitele Dětského centra Strančice, nyní Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o. vykonávám od roku 1992. Jak ve Strančicích, tak i v Choceradech se snažím o vytvoření zdravotnického zařízení, které by širokospektrým záběrem odborností v něm vytvořilo důstojné a důvěryhodné prostředí pro děti zdravotně znevýhodněné. Velký důraz kladu na to, aby děti zůstaly v kontaktu s rodinou, a to třeba i náhradní.

Vzdělání

1975 – studium na základní škole a maturita na gymnasiu

1981 – dokončení vysokoškolského studia na

Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze a promoce

1982 – atestace I. stupně v oboru Pediatrie

1991 – specializační atestace vyššího stupně v oboru Sociální lékařství a organizace zdravotnictví se zaměřením na veřejné zdravotnictví

1994 – atestace II. stupně v oboru Pediatrie

Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod

2003 – Licence ČLK pro výkon funkce: vedoucí lékař- primář pro obor pediatrie

2012 – specializační diplom pro obor praktický lékař pro děti a dorost

Zaměstnání

1981 – dětský lékař na dětském oddělení nemocnice s poliklinikou Litoměřice

1981 – 1982 – základní vojenská služba s výkonem dorostového lékařství v nemocnici s poliklinikou

Kadaň, okr. Chomutov

1982 – 1986 – obvodní dětský lékař NsP Litoměřice

1986 – 1989 – odborný pracovník ve Vědecko- výzkumné laboratoři preventivní a sociální pediatrie při katedře pediatrie ILF, Praha

1989 – 1991 – vedoucí odborný referent- specialista na oddělení péče o dítě Ministerstva zdravotnic- tví ČSFR

1991 – 1992 – ředitel marketingu u farmaceutické firmy

1992 – dosud – ředitel Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, p.o., dříve Dětského centra Strančice p.o. 1996 – 2010 – odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR pro oblast sociální pediatrie a praktického dětského lékařství

1998 – dosud – OSVČ, praktický lékař pro děti a dorost

Odborná aktivita

1986 – spoluautor metodiky výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace v projektu Časná detekce a redukce psychomotorických, neurosenzorických a behaviorálních poruch v dětství, Katedra pediatrie ILF, Praha

1990 – zakládající člen Společnosti sociální pediatrie ČLS J.E.P. a do roku 1999 člen Výboru

1990 – zakládající člen Česko- slovenského výboru pro UNICEF

1991 – 2002 – člen zastupitelstva obce Strančice a člen Rady obce

1995 – 1997 – člen interdisciplinárního týmu odborníků PHARE v oblasti primární zdravotní péče

1996 – oficiální delegát České republiky v úřadovně Světové zdravotnické organizace v Kodani při konferenci o ochraně žen a dětí

1997 – oficiální delegát České republiky v Organizaci spojených národů v Ženevě při obhajobě implementace práv dítěte do praxe v České republice

1997 – delegát České republiky na světovém kongresu v problematice komerčního sexuálního vykořisťování dítěte ve Stockholmu

1998 – delegát České republiky při interdisciplinárním semináři o právech dítěte v Sofii

1998 – 2003 – člen Výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády

1999 – delegát kontrolní mise UNICEF v afrických zemích stižených chudobou a válkou

1999 – 2002 – vicepresident Českého výboru pro UNICEF

2000 – dosud – zřizovatel občanského sdružení Koordinační centrum sociálně právní ochrany dětí

2001 – 2002 – gestor dílčího úkolu Ministerstva zdravotnictví při implementaci dokumentu Světové zdravotnické organizace „ Zdraví pro všechny v 21. století“.

2002 – expert na 27. zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku o dětech

2005 – 2008 – člen Meziresortní pracovní skupiny pro prevenci dětských úrazů

2012 – 2015 – člen expertního týmu primární prevence ohrožení rodiny, Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. 

od 2014 – zřizovatel Zdravý rozum, o.p.s,

2015 – člen odborného týmu DOMUS, o.p.s.

Odborné prezentace

– autor Dotazníku o úrazu dítěte.

– autor Doporučeného postupu pro diagnostiku a terapii syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte určeného pro praktické lékaře. Reference možno získat u předsedy České lékařské společnosti J.E.P., event.www.cls.cz/dp 

– odborné publikace v oblasti problematiky péče o dítě (Česko-Slovenská Pediatrie, Zdravotnické noviny, Náhradní rodinná péče, Pediatrie pro praxi, aj.),

– přednášková činnost pro MZ ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MV ČR, IMS, ČMC apod.

 

Publikační činnost

Československá pediatrie, 45, 1990, č. 3, ISSN 0069-2328 – Spolupráce obvodních dětských lékařů*)

Československá pediatrie, 45, 1990, č. 7, ISSN 0069-2328 – Dětský instrukční obvod Práce lékaře v jeslích*)

Rodiče, zvl. vydání pro ČSFR, 1991/92 – Naše miminko

Státní správa a samospráva, S´94 č. 7, ISSN 0027-8009 – Spoluúčast obce

Státní správa a samospráva, S´96 č. 45, ISSN 0027-8009  – Práva dítěte věcí veřejnou

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 52, 2000, 2. číslo – Pozice zvláštních dětských zařízení v transformaci zdravotnictví

Náhradní rodinná péče, ročník 1999, 2. číslo, ISSN 1212-3765 – Co je také Afrika

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 55, 2000, 6. číslo – Sociální pediatrie v praxi praktického lékaře pro děti a dorost- možnosti sociálního zabezpečení pro rodiny s postiženými dětmi*)

Náhradní rodinná péče, ročník 2001, 3. číslo, ISSN 1212-3765 – Právní situace dětí ve vztahu k pediatrům

Zdravotnické noviny, ročník 50, 28. číslo, 2001 – V právech dětí a dorostu existují nedostatky 

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 56, 2001, 4. číslo – Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – doporučený postup určený lékařům primární péče 

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 56, 2001, 10. číslo – Systém ověřování údajů v anamnese úrazu dítěte*)

Státní správa a samospráva, S´01, 27. číslo, ISSN 0027-8009 – Dotování dobrovolných organizací v obci*)

Pediatrie pro praxi, ročník 2, 2001, 4. číslo, ISSN 1213-0494 – Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – doporučený postup určený lékařům primární péče

Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 2. číslo, ISSN 1212-3765 – Pobyt dítěte ve zvláštním dětském zařízení před propuštěním do individuální rodinné péče*)

Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 3. číslo, ISSN 1212-3765 – Hendikepované dítě a jeho šance v náhradní rodinné péči

Výroční zpráva Dům rodin o. s., úvodník, 2002 – Co to je rodina 

Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 3. číslo, ISSN 1212-3765 – Příprava žadatelů o náhradní rodinnou 

péči – část pediatrická

Sborník přednášek z Mezinárodní konference k problematice ohrožených dětí, Karviná 11.- 12. září 2002 – Syndrom týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte – prevence, diagnostika a terapie

Pediatrie pro praxi, ročník 3, 2002, 6. číslo, ISSN 1213-0494 – Zvládání ochrany dětí před násilím

Náhradní rodinná péče, číslo II/2003, ročník VI, ISSN 1212-3765 – Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v řeckých mýtech

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 59, číslo 5/2004 – Profilace zdravotnického zařízení ve Strančicích pro znevýhodněné děti*)

Pediatrie pro praxi, ročník 5, 2005, 1. číslo, ISSN 1213-0494 – Detekce syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ordinaci praktického lékaře

Pediatrie pro praxi, ročník 6, 2005, 3. číslo, ISSN 1213-0494 – Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v řeckých mýtech – slovo úvodem *)

Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví ČR, čís. 10,2007 – Detekce sy. týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte v primární péči *)

Účelová publikace Středočeského kraje, 1997 – Metodika přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ve Středočeském kraji *)

Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví ČR, čís. 3, 2008 – Detekce sy. týraného, zneužívaného a 

zanedbávaného dítěte v primární péči *)

VOX Pediatriae, č.5/ 2008, ročník 8 – Zdravý start do života – Národní program 

zdraví ČR pro 21. Století

Zdravotnické noviny 26/2008, ročník 57 – Postup lékařů primární péče při podezření na syndrom CAN

Universita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2009, ISBN: 978-80-87146-25-5, Kolokvium II – Biskup P., Sedlák P.: Monitoring dítěte v náhradní rodinné péči, in: Náhradní rodinná péče – představy a skutečnost (realita a východiska v ČR) 

Zdravotnické noviny 15/2010, ročník 59 – Násilí na dětech a syndrom CAN

Účelová publikace o.s. ŠAFRÁN dětem, 2010 – Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí, Úvodní slovo

Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 67, 2012, 1 číslo – Zkušenosti s dlouhodobou neakutní péčí o dítě s postižením ve Strančicích

Medical Tribune 6/2012 – Biskup P., Pádrová L.: Jak snížit spotřebu antibiotik tam, kde se to zdá nemožné 

Rodinné listy, ročník první, 7-8/12 – Porody doma a péče o novorozence 

VOX Pediatrie, č.9/2015, ročník 15 – Alternativní péče o děti s postižením

Poznámka: *) vedoucí autorského projektu