naše služby

Poskytneme Vám podporu a pomoc s péčí o Vaše dítě se zdravotním postižením (např. dítě s mozkovou obrnou, dítě s genetickou vadou, dítě s tracheosondou nebo gastrosondou, atd.) ve věku do 18ti let. Zajistíme péči a rozvoj Vašeho dítěte buď u Vás doma, nebo krátkodobou či dlouhodobou péči o dítě v centru a zároveň umožníme přirozený kontakt s Vámi. Délka pobytu záleží na Vašich potřebách a aktuální kapacitě dle domluvy s vedením centra. Stravu připravujeme dle potřeb dítěte a doporučené diety.

Zdravotní služby

odlehčovací služby

vzdělávání

zdravotní služby

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost poskytuje primární preventivní a léčebnou péči dětským pacientům od narození do dovršení 19. roku věku.

Psychologické poradenství je poskytováno jak dětem a rodičům dětí na pobytech v Dětském centru, tak i dětem a rodičům v ambulantní péči. Péče je zaměřena na psychodiagnostiku, psychosomatické poruchy, vývojovou diagnostiku a vývojové vady, poruchy chování a poruchy vztahů. Smyslem psychologické podpory v ambulanci je nabídnout pomoc i rodinám a dětem, které nejsou pacienty centra.

Jedná se o komplexní interdisciplinární péči o děti, které mají nařízenou ústavní výchovu. Péče zahrnuje zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou, výchovnou, sociální, vzdělávací a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení a péče o hygienu. Služba je zajišťována týmem odborníků: dětským lékařem, fyzioterapeutem, psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami. Posláním služby je nejen zajistit co nejlepší zdravotní péči, ale v rámci jakéhokoliv znevýhodnění podpořit potenciál rozvoje dítěte umístěného mimo rodinu.

Zdravotní službu poskytujeme dětem s dlouhodobým a vážným zdravotním problémem a jejich rodinám. Našim cílem je podpora rodin, které nemohou zajišťovat náročnou soustavnou zdravotní péči o dítě v domácím prostředí a zároveň s ním chtějí být v co nejužším kontaktu. U nově přijatých dětí je poskytována diagnostická péče a následně komplexní péče dle potřeb dítěte. Služba je zajišťována týmem odborníků: dětským lékařem, fyzioterapeutem, psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, zdravotními sestrami a ošetřovatelkami. Posláním služby je nejen zajistit co nejlepší zdravotní péči, ale v rámci jakéhokoliv znevýhodnění podpořit potenciál rozvoje dítěte. V případě individuální potřeby jsou dítěti na základě spolupráce s rodiči zajišťovány potřebné kompenzační pomůcky.

Dětem na pobytu i v ambulantní péči v Dětském centru poskytujeme služby fyzioterapeuta v celé škále potřeb dítěte se zdravotním znevýhodněním. Děti jsou podrobeny kineziologickému vyšetření, na jehož základě je stanoven individuální rehabilitační plán a dle potřeby je jejich rehabilitace zařazována do každodenního programu fyzioterapeuta. Cílem je vždy nalezení technik, které dítěti umožní co nejkomfortnější prožívání každého dne. Fyzioterapie probíhá ve speciálně vybavené místnosti nebo dle potřeby u lůžka dítěte. Provádíme kompletní diagnostiku úrovně psychomotorického vývoje dítěte a dle výsledků aplikujeme potřebné techniky.

Odlehčovací služby

pobytová odlehčovací služba

Pobytová odlehčovací služba je určena rodinám pečujícím o dítě s postižením, kdy rodiče nejsou z jakýchkoliv důvodů schopni péči zajistit nepřetržitě svými silami. Odlehčení zajistíme pro děti s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, jiným zdravotním postižením a kombinovaným postižením ve věku 0-18 let. Odlehčovací služby pobytové poskytujeme v průběhu celého týdne (pondělí – neděle), 24 hodin denně.  

Ambulantní odlehčovací služba je určena rodinám pečujícím o dítě s postižením, kdy rodiče nejsou z jakýchkoliv důvodů schopni péči zajistit nepřetržitě svými silami. Odlehčení zajistíme pro děti pro děti s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, jiným zdravotním postižením a kombinovaným postižením ve věku 0-18 let. Odlehčovací služby ambulantní poskytujeme v průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku v časovém rozmezí 8 – 16 hodin (nebo dle individuální domluvy).

Vzdělávání

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ a ZŠ CHOCERADY PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Služba je poskytována rodinám dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Cílem poradenské činnosti je společné nalezení vhodných kompenzačních postupů při výchovně vzdělávacích problémech i potíží plynoucích z různých typů postižení dítěte. Během konzultací jsou rodiče seznámeni s IVVP (individuální výchovně vzdělávací plán) dítěte a jeho průběžnou realizací. Pedagog – terapeut také pomáhá rodině zvládat náročné krizové situace jako je přijetí postiženého dítěte, vyrovnání se s jeho diagnózou a provází rodinu v případě negativní prognózy vývoje zdravotního stavu.